STRONA GŁÓWNA  Regulamin Artserwis.pl § 1

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Artserwis (Program), którego organizatorem jest Mediacom sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym Wrocław Fabryczna pod numerem RHB 226 (Organizator), operator portalu artserwis.pl (Portal).

§ 2

1. Uczestnikami Programu mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno polskie jak i zagraniczne.
2. Udział w Programie jest dobrowolny dla wszystkich Uczestników po dokonaniu rejestracji w sposób przewidziany w Portalu.
3. Każdy Uczestnik bierze udział w Programie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Uczestnika wskutek uczestnictwa w Programie, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Organizatora lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.
5. Uczestnicy posiadający portfolio o ilości plików większej niż pięć zobowiązani są do wnoszenia opłaty członkowskiej w wysokości 9,90 zł rocznie.
6. Uczestnicy, którzy opłacają składkę członkowską uprawnieni są do korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez Portal w tym części odpłatnej oznaczonej jako "Artserwis+".

§ 3

Przez udział w Programie Uczestnik wyraża zgodę na:
1) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji Programu,
2) bezpłatną publikację swej twórczości w Portalu i prezentację nieograniczonej liczbie osób,
3) nieodpłatne wykorzystanie opublikowanych materiałów w całości bądź części przez Organizatora w celach popularyzacji Programu i Portalu w internecie lub na płytach CD i DVD, z informacją o imieniu i nazwisku Uczestnika bądź po oznaczeniu w inny, ustalony przez Uczestnika, sposób,
4) otrzymywanie informacji handlowej od Organizatora oraz partnerów i kontrahentów Organizatora w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), równocześnie Organizator zapewnia, iż otrzymywana informacja handlowa będzie zgodna z profilem Programu.

§ 4

1. Ilość przestrzeni dyskowej przyznanej każdemu Użytkownikowi na serwerze Organizatora jest ograniczona. Każdy Użytkownik może powiększyć przyznaną mu przestrzeń dyskową po spełnieniu wymogów określonych w Portalu i wniesieniu opłaty rocznej określonej cennikiem.
2. Użytkownik ma prawo prezentować w Portalu dowolne treści artystyczne.
3. Użytkownik może w każdym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje dzieła opublikowane w ramach Programu.
4. Użytkownik może w każdym momencie uzupełniać, poprawiać, zmieniać bądź usuwać swoje dane osobowe i prace zarejestrowane w Programie jak i złożyć zlecenie całkowitego usunięcia konta.

§ 5

1. Biorąc udział w Programie Uczestnik oświadcza, iż publikowane przez niego materiały stanowią jego dzieło i nie są obciążone prawami osób trzecich, bądź otrzymał pisemną zgodę autora dzieła na wykorzystanie w programie.
2. Przez udział w programie Uczestnik zobowiązuje się do:
1) przestrzegania niniejszego regulaminu,
2) używania przestrzeni dyskowej zgodnie z celem Programu,
3) przestrzegania zasad polskiego prawa autorskiego,
4) poszanowania praw innych Uczestników programu.

§ 6

Przesłane materiały powinny spełniać następujące warunki techniczne:
1) logo Uczestnika: plik graficzny w formacie jpg (kompresja standardowa, RGB) lub gif, rozmiary: szerokość 70 pikseli, wysokość 55 pikseli,
2) pliki graficzne w formacie jpg (kompresja standardowa, RGB) lub gif,
3) animacje i filmy: format MPEG-1, MPEG-2 lub Flash,
4) muzyka: format mp3,
5) dokumenty tekstowe - format txt lub rtf.

§ 7

1. Organizator programu zapewnia ochronię praw autorskich Uczestników, jednak nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Uczestników przez osoby trzecie. W szczególności organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony użytek dzieła przez inne osoby lub ich publikację w jakikolwiek sposób.
2. Organizator programu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
3. Organizator Programu nie gwarantuje Uczestnikowi nawiązania współpracy handlowej poprzez udział w Programie, nie ponosi także odpowiedzialności za skutki i konsekwencje nawiązania takiej współpracy. Szczegółowy regulamin konkursów, aukcji, przetargów, giełd i podobnych przedsięwzięć Organizatora może wprowadzać odrębne zasady.
4. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Uczestników programów przez osoby trzecie przy użyciu oryginalnego hasła dostępowego Uczestnika Programu.

§ 8

1. Uczestnik może nawiązać współpracę handlową z zainteresowanymi osobami za pośrednictwem Programu. Organizator nie pośredniczy w zawieraniu umów i kontraktów. Nawiązanie takiej współpracy następuje na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika Programu.
2. Uczestnik może publicznie informować o swoich dziełach umieszczonych w Portalu.

§ 9

1. Organizator programu może odmówić publikacji dzieła bądź usunąć z serwera bez podania przyczyn dzieło, które:
1) nie spełnia wymaganych warunków technicznych,
2) w oczywisty sposób nie jest dziełem artystycznym, co potwierdziła komisja rejestracyjna,
3) jest sprzeczne z obowiązującymi normami obyczajowymi, zawiera pornografię, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa,
4) narusza prawa autorskie osób trzecich,
5) powstało z naruszeniem prawa.
2. Z tych samych przyczyn Organizator może czasowo zawiesić konto Użytkownika do czasu zaprzestania działań godzących w zasady określone niniejszym Regulaminem bądź trwale usunąć konto Uczestnika na serwerze.
3. Organizator nie jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o odmowie publikacji dzieła, zawieszenia bądź usunięcia z serweru konta Uczesnika.
4. Od decyzji o odmowie rejestracji Uczestnika bądź zawieszenia lub trwałego usunięcia konta Uczestnika odwołanie nie przysługuje.

§ 10

W razie likwidacji programu wszystkie dane i dzieła Uczestników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania Uczestników.

§ 11

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Organizator powiadomi Uczestników.
2. Odmowa wyrażenia zgody na udział w Programie na zasadach określonych nowym brzmieniem regulaminu może skutkować zawieszeniem lub trwałym usunięciem konta z Programu.

§ 12

Przez rejestrację w Programie Uczestnik akceptuje warunki określone regulaminem.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: pomoc@artserwis.pl
Działy Artserwis.pl
Wyszukaj portfolio

Dział:

Miasto:

Nazwisko lub nr portfolio:
  
[z]aawansowane wyszukiwanie
Powiadom znajomego

o tej stronie.

Twój e-mail:

E-mail adresata:

© 2002-2004 MEDIACOM, © Virtualline LLC 2002, PO Box 23517 Portland, OR 97281-3517, wszelkie prawa zastrzeżone