Wersja RSS - [c]zytaj o RSS...

Nazwa: Śląska rzecz
Organizator: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
Termin zgłoszenia: 11.04.2008
WWW: http://wzornictwo.net/konkursy_slaskarzecz.php

REGULAMIN KONKURSU „ŚLĄSKA RZECZ 2007”


§ 1
CEL KONKURSU

Konkurs „Śląska Rzecz” jest niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego celem jest wyłonienie i promowanie najlepszych pod względem wzornictwa produktów wdrożonych na terenie województwa śląskiego.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

Do Konkursu mogą przystąpić osoby prawne lub fizyczne oraz inne podmioty, których siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa śląskiego.

§ 3
ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu „Śląska Rzecz” jest Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

§ 4
ZASADY KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest corocznie.
2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
a) produkt ,
b) grafika użytkowa, w tym komunikacja wizualna i multimedia.
3. Do Konkursu zgłaszane są nowe lub znacząco zmodyfikowane produkty, które powstały w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżącą edycję konkursu.
4. Produkt oceniany jest pod względem innowacyjności, funkcjonalności i estetyki.
5. Nagrody przyznawane są producentowi i projektantowi w każdej kategorii.
6. Zgłoszeń produktów dokonywać mogą przedsiębiorcy, instytucje z sektora publicznego, organizacje pozarządowe oraz projektanci.

§ 5
LAUREACI KONKURSU

1. Laureaci Konkursu „Śląska Rzecz” otrzymują statuetkę i dyplom Śląska Rzecz 2007.
2. Organizator zastrzega możliwość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów konkursu, w tym Marszałka Województwa Śląskiego.
3. Laureaci mają prawo do:
a) posługiwania się znakiem i hasłem „Śląska Rzecz 2007”
b) wykorzystywania informacji o zdobyciu Nagrody w celach promocyjnych.
4. Nagrodzone produkty oraz Laureaci są promowani w:
a) publikacjach w mediach ogólnopolskich i lokalnych,
b) dwujęzycznym polsko-angielskim katalogu konkursowym Śląska Rzecz 2007,
c) publikacjach i stronach internetowych Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości www.zamekcieszyn.pl oraz www.wzornictwo.net
d) publikacjach i stronach internetowych patronów konkursu.
5. Laureaci konkursu otrzymują prawo do zaprezentowania nagrodzonych produktów podczas wystawy pokonkursowej „Śląska Rzecz 2007” w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie w terminie 30.05.2008 – 13.07.2008 oraz ekspozycjach w innych miejscach wystawowych na terenie kraju.
6. Laureaci konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi nagrodzone prace (oryginały lub ich modele) prezentacji podczas wystawy pokonkursowej, a następnie przekazać ich oryginały lub modele na rzecz stałej kolekcji „Śląska Rzecz” (forma przekazania pozostaje do uzgodnienia z Organizatorem).

§ 6
WYMAGANE DOKUMENTY

1. Formularz zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja konkursowa przygotowana zgodnie z instrukcją – załącznik nr 2,
3. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej oraz ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych – załącznik nr 3.
4. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzają lokalizację siedziby uczestnika konkursu lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej.

§ 7
TERMINY

1. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 11 kwietnia 2008, według daty doręczenia dokumentów do siedziby organizatora w Cieszynie 43-400, ul. Zamkowa 3 a, b, c.
2. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wyniki Konkursu ogłaszane są podczas ceremonii wręczania nagród, która odbędzie się 30 maja 2008.

§ 8
JURY KONKURSU

1. Jury konkursu składa się z 7 członków, w skład których wchodzą:
a) Bogumiła Jung - Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych,
b) Czesława Frejlich - kwartalnik projektowy 2+3D,
c) Anita Labus - Regionalne Centrum Biznesu w Katowicach,
d) Bożena Łobzowska - Regionalna Izba Gospodarcza,
e) Ewa Gołębiowska - Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie,
f) Judit Várhelyi - Rada Wzornictwa Węgier,
g) Mirosław Adamczyk – ASP Poznań.
2. Zasady pracy Jury określa Regulamin Prac Jury.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie odsyła prac konkursowych, można je odbierać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę w siedzibie Organizatora.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powierzone mu produkty, utratę, uszkodzenie lub zmianę ich właściwości w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia przez Uczestnika konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest równoważne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do umożliwienia ekspertom przeprowadzenia oględzin celem pozyskania dodatkowych informacji o zgłoszonym produkcie jeśli zaistnieje taka potrzeba.
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Instrukcja przygotowanie dokumentacji konkursowej.
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych.
Załącznik nr 3 – Oświadczenia o posiadaniu pełni praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej.
Załączniki do pobrania ze strony konkursu.
   Dodaj do   Wykop.pl   Gwar.pl   Linkr.pl

[p]owrót...
artserwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez organizatorów imprez
zmiany w programie

Działy Artserwis.pl
Wyszukaj portfolio

Dział:

Miasto:

Nazwisko lub nr portfolio:
  
[z]aawansowane wyszukiwanie
Powiadom znajomego

o tym konkursie.

Twój e-mail:

E-mail adresata:

© 2002-2004 MEDIACOM, © Virtualline LLC 2002, PO Box 23517 Portland, OR 97281-3517, wszelkie prawa zastrzeżone