Wersja RSS - [c]zytaj o RSS...

Nazwa: V Triennale Autoportretu im Jacka Malczewskiego
Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Radomski
Termin zgłoszenia: 31.10.2006
Termin rozstrzygnięcia: 17.12.2006
WWW: http://www.zpap.krakow.pl/regul_konkurs5.htm

Radom w latach osiemdziesiątych stanowił ostoję dla współczesnego portretu, zaś od 1994 roku jest jedynym miejscem w kraju, w którym cyklicznie prezentuje się współczesną sztukę autoportretową. Wychodząc naprzeciw autentycznej potrzebie środowisk artystycznych i wielu polskich twórców, organizujemy kolejne, V TRIENNALE AUTOPORTRETU - Radom 2006, licząc, jak zwykle, na odzew szerokiej rzeszy artystów.
Dotychczasowe doświadczenia każą sądzić, iż zmagania polskich artystów nad własnym konterfektem zaowocują interesującą wystawą, co będzie wspólnym sukcesem i twórców
i organizatorów.

PATRONAT HONOROWY
J.E. ks. bp Zygmunt Zimowski - Biskup Radomski
Zdzisław Marcinkowski - Prezydent Miasta Radomia

ORGANIZATORZY
Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Radomski
Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

FORMUŁA III TRIENNALE - wystawa główna, wystawy towarzyszące

I. WYSTAWA GŁÓWNA

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W wystawie głównej mogą wziąć udział artyści profesjonalni (absolwenci wyższych uczelni plastycznych), członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków i innych związków twórczych.
2. Organizatorzy przewidują zaproszenia indywidualne. Prace artystów zaproszonych nie będą oceniane przez jury.
3. Kwalifikacji do wystawy głównej podlegać będą dzieła malarskie, graficzne, rysunkowe
i pokrewne wykonane w dowolnej technice i konwencji, wykonane na cienkim podłożu, umożliwiającym oprawę pod szkłem, w formacie nie większym niż 100 x 70 cm. Propozycje przekraczające wyżej wymienione warunki wymagają konsultacji z komisarzami Triennale. Kwalifikacji do wystawy podlegać będą również prace rzeźbiarskie, które po cyklu wystawienniczym muszą być osobiście odebrane od organizatorów.
4. Każdy uczestnik nadsyła wyłącznie 1 pracę zrealizowaną w latach 2003-2006.
5. Warunkiem uczestnictwa w V Triennale jest udział w kosztach organizacyjnych
w wysokości 100 PLN oraz załączenie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa.
6. Wyboru prac na wystawę główną dokona Jury, którego decyzje są nieodwołalne.
7. Każda praca musi być opatrzona metryczką wg załączonego wzoru (karty uczestnictwa
i metryczki można powielać)
8. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac podczas transportu.

TERMINY I ADRESY
Organizatorzy będą przyjmować prace w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2006 (ważna data stempla pocztowego) wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa i dowodem wpłaty na konto Okręgu ZPAP w Radomiu:
Bank Pekao SA, II Oddział w Radomiu
49 1240 3259 1111 0000 3002 9813
do 5.11.2006 - posiedzenie Jury
do 15.11.2006 - powiadomienie autorów o wynikach pracy Jury. Wpłaty uczestników, których prace nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Triennale nie podlegają zwrotowi.
17.12.2006 r. (niedziela) godz.12.00 0150 otwarcie wystawy.
Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do
Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
26-610 Radom, Rynek 5 "Dom Esterki",
z dopiskiem "V Triennale Autoportretu".

NAGRODY
Triennale ma charakter przeglądowo-konkursowy i organizatorzy przewidują nagrody oraz wyróżnienia ufundowane m.in. przez Ministra Kultury, Wojewodę Mazowieckiego, Marszałka Sejmiku Mazowieckiego, Prezydenta m. Radomia, Prezesa Zarządu Głównego ZPAP i sponsorów. W skład Jury wejdą powołani przez organizatorów artyści plastycy oraz krytycy sztuki.

KATALOG
Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu V Triennale, który otrzymają bezpłatnie wszyscy uczestnicy.

II. WYSTAWY TOWARZYSZĄCE
W czasie trwania V Triennale będą udostępnione zwiedzającym zbiory własne Muzeum
- zestaw autoportretów Jacka Malczewskiego oraz kolekcja współczesnego polskiego autoportretu i portretu. W dniu wernisażu odbędzie się również otwarcie wystawy prac laureatów nagród głównych IV Triennale Autoportretu - Radom 2003, Marka Szarego z Torunia, Karola Wieczorka z Katowic i Teresy Adamowskiej z Łomży.


INNE WARUNKI
Organizatorzy czynią starania, aby wystawa główna prezentowana była w innych miastach kraju. W związku z powyższym do czasu zakończenia cyklu wystawowego, tj. do końca 2007 roku prace pozostają w dyspozycji organizatorów. Nadesłanie prac jest rozumiane jako jednoczesne przyjęcie warunków konkursu. Organizatorzy upoważnieni są do publikowania nadesłanych prac w TV, prasie oraz wykonywania dokumentacji w formie biuletynów, katalogów, filmu bez uiszczania autorom honorariów.
Wszystkie prace (poza pracami rzeźbiarskimi) po zakończeniu cyklu wystawowego zostaną odesłane autorom lub do terytorialnie właściwych Biur Zarządów Okręgów ZPAP na koszt organizatorów.

Wszelkich informacji związanych z wystawą udziela
Biuro V Triennale: 26-610 Radom, Rynek 5 "Dom Esterki",
tel. (048) 3633-198, e-mail: bopoplaw@poczta.onet.pl
oraz komisarze wystawy.
KOMISARZE
Funkcje Komisarzy V Triennale Autoportretu pełnią:
Art. grafik Janusz POPŁAWSKI (0 48 3 313-313)
Art. malarz Jan Andrzej JASIŃSKI (0 48 3 604-839)
V TRIENNALE AUTOPORTRETU - Radom 2006 KARTA UCZESTNICTWA


Imię i nazwisko

.................................................................

rok urodzenia ...................

Kod..............................

adres ........................................................

tel. ............................

Ukończona uczelnia artystyczna, rok

..............................................................

nr dyplomu ......................

Przynależność do związku

.................................................................

...................

Twórczość w dziedzinie

.................................................................


W latach 2003-2006 udział w wystawach i konkursach, m.in.:

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................Do udziału w V Triennale Autoportretu zgłaszam:

Lp. tytuł technika wymiary rok uwagi
1

Uwaga:
- podpisanie niniejszej karty jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu V Triennale
- kartę i regulamin można powielać.


.......................................................

podpis artysty
   Dodaj do   Wykop.pl   Gwar.pl   Linkr.pl

[p]owrót...
artserwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone przez organizatorów imprez
zmiany w programie

Działy Artserwis.pl
Wyszukaj portfolio

Dział:

Miasto:

Nazwisko lub nr portfolio:
  
[z]aawansowane wyszukiwanie
Powiadom znajomego

o tym konkursie.

Twój e-mail:

E-mail adresata:

© 2002-2004 MEDIACOM, © Virtualline LLC 2002, PO Box 23517 Portland, OR 97281-3517, wszelkie prawa zastrzeżone